φιλάργυρος


φιλάργυρος
2 сребролюбивый, скряга

Ancient Greek-Russian simple. 2014.